Bybanens lysdesign

Belysning av holdeplassene og traseen har alltid vært viktig i utbygging av bybanen - slik skaper man den gode reisen og skaper gode bymiljø

Tilpasse lys til miljøet

For å kunne orientere seg i mørket er belysning viktig for oss mennesker. Nå som vi får flere nye holdeplasser og sykkeltunneler er det lagt særlig vekt på å skape det rette lysutrykket. Vi skal gi lys til omgivelsene, men like viktig, sørge for at vi ikke lyser opp unødvendig. Dette er også en del av grønnere bybanebygging, og å verne om arts- og fugleliv langs traseen.

Det er utarbeidet to nivåer av plattformbelysning som samlet gir oversikt og trygghet til den reisende. Kjøreledningsmaster gir et klart lys til hele holdeplassen, mens leskurenes innvendige belysning gir et varmt og omsluttende lys til de ventende. Langs banetraseen skal man begrense lys til et minimum. Kartet viser hvordan at det skal belyses ved hjelp av lysdesign langs traseen.

Skape den rette belysningen

I byggetrinn 4 har vi i prosjekteringsfasen hatt stort fokus på belysning, og det å skape rett lysnivå i rommet rundt, ved holdeplasser og torg. Lyset skal underbygge funksjon, rom og opplevelse. Det skal ivareta trygg ferdsel for de reisende.

Fremheve kvaliteter og materialer brukt under utbyggingen, for eksempel en fin natursteinsmur. Belysning er også blitt brukt for å fortelle noe spesifikt om stedets historie

Fakta om lys på byggetrinn 4

  • Lyssetting skal ta hensyn til lysforurensing mot naboer, fisk - og dyreliv, blending av vognførere, hærverk og bruk av lavenergiprodukter.
  • Belysning på holdeplass - Lysnivået på holdeplasser skal være høyere enn de omkringliggende arealer - lyset styres automatisk etter hvilken tid på døgnet det er.
  • Holdeplassens omgivelser - multifunksjonsmaster bidrar til å skape sosiale soner, fremheve vegetasjon og har et mykt utrykk.

  • Belysning banetunnel - Tunnelene skal som hovedregel være mørke og lys er hovedsakelig evakueringslys. Siden tunnelen ikke er et publikumsområde, er det ikke lagt stor vekt på estetikk her.
  • Belysning av vei, gang- og sykkelvei - Byrom i tilknytning til Bybanen vil være preget av en stor mengde master. Av estetiske hensyn skal kjøreledningsmaster benyttes til belysning av gang- og sykkelvei og bilvei såfremt det ikke går på bekostning av kvaliteten.

Sykkeltunnelen i Fyllingsdalstunnelen

Opplevelse av trygghet og sikkerhet, samt orienteringsevne er viktige parameter for brukere av Fyllingsdalstunnelen. Dermed er lys og fargevalg avgjørende for at brukeropplevelsen blir positiv. I sykkeltunnelen vil det være konstante, men varierte nivåer i farge og intensitet. Dette bryter opp det som ellers kunne blitt en monoton tunnel.

Lyssetting Kronstad

Hver enkelt holdeplass har fått sitt eget lysdesign med tilpasset lys både på holdeplassen, området rundt og byrommet ellers.

Hindre lysforurensing

Ved bybanesporet i Kaigaten er lysarmaturene snudd ned mot bakken for å hindre unødvendig lys på artslivet i trærne. Likevel gis gående en trygg opplevelse etter mørkets frembrudd. Slik bruk av lys er gjennomgående langs hele den nye bybanetraseen.