Gang -og sykkelveier

Bybaneprosjektet inkluderer også over 11 kilometer nye sykkelveier, inkludert to nye gang - og sykkeltunneler

Verdens lengste gang -og sykkeltunnel

Fyllingsdalstunnelen vil gi gående og syklende i Fyllingsdalen en ny lys og attraktiv ferdselsåre gjennom fjellet. Gjennom lysdesign skapes små opplevelser og endringer underveis. Farget lys, fargesirkelen fra blått til grønt, vil bli projisert opp i himlingen slik at du gjennom farger kan vite hvor du er og hvor langt du har igjen. Dette skal være en tunnel for alle - dette kommer til å blir de kjekkeste 2,9 kilometrene du kommer til å sykle i Bergen når den åpner våren 2023!

Utbygging av sykkelstamveinettet er en del av bybaneprosjektet. I dette byggetrinnet har vi bygget 4 kilometer sykkelstamvei fra Kristianborg via Fløen til sentrum. Stamsykkelveinettet bygges på vegne av Statens vegvesen

Fra mørk jernbanetunnel til snarvei mellom nabolag

Kronstadtunnelen blir en 475 meter lang gang - og sykkeltunnel som gir en rask og sikker gang- og sykkelveiløsning mellom Bergen sentrum og undervisningsmiljøet på Kronstad og videre til sykkelnettverket over Mindemyren til Bergen sør og Fyllingsdalen.

Kronstadtunnelen er prosjektert av Multiconsult, og arbeidet utføres av Veidekke. Arbeidet med å bygge gang - og sykkelltunnelen er forventet ferdig vinteren 2022/23  Etter ferdigstillelse blir det overføring til eier Statens vegvesen for teknisk testing frem mot en forventet åpning våren 2023.

Fakta gang- og sykkeltunnelen
Fyllingsdalen

 • 2900 meter. Bredden på sykkeltunnelen blir 6 meter. 3,5 meter blir sykkelfelt, 2,5 meter bredt felt for gående. Feltene er adskilt fra hverandre, egne sykkelfelt i begge retninger og gående i eget, lett opphøyd felt
 • Å sykle gjennom selve tunnelen vil ta 8-10 minutter. Frå Oasen til Haukeland vil det ta ca 20 minutter (5,6 km) og fra Festplassen til Oasen ca 25 minutter (7,8km). For å sette dette litt perspektiv tar det i dag ca 42 min fra Oasen til Haukeland over Melkeplassen.
 • Spaserturen gjennom tunnelen tar ca 36 minutter.
 • Temperatur: Det er 7 grader i tunnelen hele året
 • Kurvatur: Svak helling mot Kristianborg (20 moh) Fyllingsdalen ligger 40 moh. Dette vil ikke oppleves som en betydelig helling.
 • Det er full kameradekning i hele tunnelen. Inngangsportalene i begge ender er videoovervåket.
 • Eier når åpnet: Vestland Fylkeskommune

Fakta Kronstadtunnelen

 • Gjenbruk av eksisterende jernebanetunnelen mellom Kronstad og Møllendal på 470 meter.
 • Tunnelen ble bygget i tidsrommet 1908-1913 og var fram til 1965 brukt som togtunnel for persontrafikk på den gamle Bergensbanen.
 • Steinhvelvet over sykkeltunnelen ved Møllendal er verneverdig. Den nye tunnelmunningen er for fotgjengere, og syklistene kommer ut den gamle steinportalen
 • Tunnelmunningen skal konstrueres i lag med jord, stein og grus
 • Den nye tunnelmunning er på 40 meter fra Møllendal og innover hvor de møtes og får felles trase til Kronstad.
 • Tunnelen går under Møllendal gravplass, videre under blant annet Haukeland universitetssjukehus.
 • Tunnelen blir opplyst hele døgnet og har ingen porter
 • Eier når åpnet: Statens vegvesen